Server Yaşam Vakfı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

Aydınlatma Metni

Giriş

İşbu Mahremiyet Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Mahremiyet Politikası”), tarafımıza bilgi için kayıt yaptıran kişilerin Server Yaşam Vakfı (“Vakıf”) ile paylaştıkları kişisel verilerin Vakıf tarafından faaliyet ve gerekli bilgilendirmelerin sağlanabilmesi amaçlarıyla elde edilmesine, saklanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ve silinmesine ilişkin süreç hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki kişisel veri sahiplerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel veri sahipleri işbu Mahremiyet Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Veri Sorumlusu;

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir. Kayıt yaptıran kişiler bakımından veri sorumlusu Server Yaşam Vakfı’dır.

Vakıf’ın resmi adresi “Küçük Çamlıca Mah. İkizler Çıkmazı Sok. No: 1/3 Üsküdar/İSTANBUL” şeklindedir.

Veri sorumlusu Vakıf’a Kanun kapsamındaki haklarınızla ilgili olarak;

www.server.foundation internet sitemizin bize mesajlarınızı iletebileceğiniz “İletişim” veya “E-Bülten” sayfalarından; yukarıdaki adresimize göndereceğiniz mektuplarla;

Vakıf’a ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan bilgi@server.foundation adresinden; veya kvkk@server.foundation e-posta adresinden bize ulaşabilir, sorularınızı sorabilir ve Kanun’un 11. Maddesinde yer alan ve aşağıda açıklanan haklarınızı kullanabilirsiniz.

Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği;

Aşağıda sıralanan kategoriler Vakıf tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinizi ifade eder;

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği;

Kişisel bilgilerinizi yalnızca Vakıf faaliyet ve organizasyonlarının bilgilendirmesinde, Vakıf tarafından ileride organize edilecek organizasyon ile ilgili tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılabilmesi amaçlarıyla işlemekte ve kullanmaktayız.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği;

Kişisel verileriniz;

 • İş bu Mahremiyet Politikası’nda belirtilen amaçlar ve Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca kamu kurumlarına ve özel kişilere;
 • Vakıf, hizmetlerinden faydalandığı iş ortakları, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting servisleri) hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri ve yarışma kapsamında sponsorluk sağlayan firmalar gibi üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere;

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;

Kişisel verilerinizi Vakıf tarafından yönetilen kullanıcıların kişisel bilgilerini paylaşması veya web sitemiz E Bülten ve İletişim formları üzerinden otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Bu bağlamda kullanıcıların kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasının hukuki sebebini Kanun’un 5. maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” teşkil etmektedir. Bu kapsamda kullanıcıların bu Mahremiyet Politikasını kabul ettiklerini belirten kutucuğu işaretlemeleri gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi

Kanun’a uygun olarak, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. Ancak yazılı olarak talep etmeniz halinde Vakıf’la paylaşılan kişisel bilgileriniz veri tabanımızdan silinecektir.

Kişisel verilerinizin silinmesine ilişkin taleplerinizi

www.server.foundation internet sitemizin bize mesajlarınızı iletebileceğiniz “İletişim” sayfalasından; yukarıdaki adresimize göndereceğiniz mektuplarla;

Vakıf’a ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan bilgi@server.foundation adresinden; veya kvkk@server.foundation e-posta adresinden Vakıf’a iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız;

Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde herkes kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için yazılı olarak Vakıf merkezimize ve elektronik posta yoluyla bilgi@server.foundation ve kvkk@server.foundation adresine başvurabilirsiniz.